لینک اختصاصی

لینک اختصاصی

پس از ساختن فروشگاه آنلاین خود، اپلیکیشن دروناَپ لینک اختصاصی فروشگاهتان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید مشتریان را به فروشگاهتان دعوت کنید.

تاریخ

آبان ۲۰, ۱۳۹۸

اشتراک گذاری